PARTNEŘI

zk4.png
380x203-1463386501-bez-nazvu.png
levybanner.pngAlgaTech.jpg
logoM1.jpg
holubi

detail_cannacura.png 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

Nákupní košík
Váš koš je prázdný.
Celkem s DPH:
0,00 Kč

Reklamační řád

 

  1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí VOP Prodávajícího a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží zakoupeného od Prodávajícího (dále jen „Reklamační řád“)

 

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem VOP před objednáním zboží.

 

Uzavřením Kupní smlouvy Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají platné a účinné právní předpisy České republiky.

 

Převzetím zboží u Kupujícího Podnikatele se rozumí okamžik jeho předání Prodávajícím Kupujícímu Podnikateli resp. prvnímu dopravci.  Převzetím zboží u Kupujícího Spotřebitele se rozumí okamžik převzetí zboží Kupujícím Spotřebitelem od prodávajícího či od dopravce.

 

Dokladem o záruce (záruční list) se rozumí doklad vystavený Prodávající ke každému zakoupenému zboží, a to nákupní doklad (faktura, nebo prodejka) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo). Na žádost Kupujícího Prodávající poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu Prodávajícího, identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává Prodávající namísto záručního listu Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

 

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, Prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu Prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi věci váží.

 

 

  1. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

 

Prodloužená záruka – tato záruka musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem a s jakoukoli související reklamou, přičemž v takovém případě záruční list vždy obsahuje shora uvedené náležitosti a je vydán v souladu s výše uvedenými podmínkami.

 

Při prodeji zboží je záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě (ve sloupci záruka). Záruční doba se skládá ze základní lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené záruční lhůty. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Reklamace se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k upřesněním v tomto Reklamačním řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto Reklamačním řádem.

 

Výjimku z délky záruční doby může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Jde-li o věci použité, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí Kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím. Tuto dobu uvede Prodávající v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

 

Při prodeji včel předá Prodávající Kupujícímu veterinární osvědčení, že včely byly ke dni předání Kupujícímu zcela zdravé. Kupující stvrdí převzetí včel s veterinárním osvědčením podpisem na předávacím protokolu. Převzetím přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Výslovně se uvádí, že Kupující nemá právo za záruky, způsobila-li vadu na věci (včelách) vnější událost či zavinění Kupujícího např. nesprávným jednáním či chováním. Odpovědnost Prodávajícího za škodu na věci po jejím převzetí se vylučuje.

 

  1. Záruční podmínky

Kupující Podnikatel je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s Kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od dopravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu dopravce.

 

Kupujícímu Spotřebiteli je výše uvedený postup doporučen.

 

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: objednavky@vcelarstvikoblizek.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o vadné plnění.

 

Místem pro uplatnění reklamace je Kainarova 15, 586 01 Jihlava, je-li však v záručním listě zboží uveden autorizovaný servis, který je v Kainarova 15, 586 01 Jihlava nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo v autorizovaném servisním středisku.

 

Kupující je oprávněn vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu kamenné pobočky Prodávajícího nebo autorizovaného servisu. Reklamované zboží musí být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu dopravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat (i) reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), (ii) kopii nákupního dokladu,  (iii) podrobný popis závady, a (iv) dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i Kupujícímu Spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak. Taktéž je potřebné zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (viz níže).

 

Kupující je povinen doložit platnost záruky předložením nákupního dokladu nebo záručního listu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (kupní smlouva, nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má).

 

Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky Prodávajícího neschválenými součástmi, jejichž funkčnost nebyla Kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce, ledaže je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá a nebylo-li Prodávajícím u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží kompatibilní pouze s uvedeným seznamem či není kompatibilní s uvedeným seznamem.

 

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem) s výjimkou běžných odchylek. Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se Kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo Kupujícího zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

 

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití): mechanickým poškozením zboží,elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo Prodávajícím nebo výrobcem určeno, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů, zboží, které bylo upravováno Kupujícím (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy, zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí. Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, Kupujícím a Prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo Prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

 

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady je vyžadována písemná forma.

 

Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, ale nekorektní instalace, používání nebo použití nevhodných součástí či příslušenství nedodané Prodávajícím, nebo jestliže výrobek poškodil Kupující, nebo třetí osoba, bude reklamace zamítnuta. V případě, že Kupující souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Před provedením placené opravy bude Kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době, nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu Kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty.

 

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

 

  1. Způsob vyřízení reklamace

Pro vyloučení pochybností Prodávající odkazuje na ustanovení § 2099 občanského zákoníku, tj. věc je vadná zejména tehdy, není je předmět koupě Kupujícímu odevzdán v ujednaném množství, jakosti, provedení, není-li dle smluveného vzorku nebo předlohy.

 

Při uzavření Kupní smlouvy v kamenné pobočce Prodávajícího řídí ustanovením § 2165 a násl. občanského zákoníku.

 

Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí Kupující. Prodávající na nevhodnost volby Kupujícího upozorní a navrhne vhodný způsob (zejména v případě, kdy Kupující vyžaduje způsob týkající se odstranitelné vady, ale Prodávající zjistí, že se jedná o vadu neodstranitelnou). Pokud Kupující spotřebitel nezvolí způsob vyřízení reklamace v přiměřené lhůtě poskytnuté Prodávajícím, zvolí jej Prodávající. V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

 

Je-li Kupující Spotřebitel, o reklamaci Prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s Kupujícím Spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a Kupující spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající vydá Kupujícímu Spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Kupující Podnikatel má při vadném plnění, které představuje podstatné porušení Kupní smlouvy, právo (i) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, (ii) na odstranění vady opravou věci, (iii) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo (ii) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. V podrobnostech se právo Kupujícího Podnikatele na odstoupení z Kupní smlouvy řídí VOP.

 

Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy, tj. (i) odstranění vady, anebo (ii) přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

V podrobnostech neupravených VOP či Reklamačním řádem se práva z vadného plnění řídí § 2099 a násl. občanského zákoníku.

 

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

 

Reklamace poškozené zásilky přepravní službě:

Prodávající vždy předává dopravci zásilky řádně zabalené a nepoškozené - toto Prodávajícímu vždy stvrzuje řidič dopravce při převzetí zásilky. Odesilatel zásilky, je při reklamaci poškozených zásilek třetí osobou a nemá vliv na průběh reklamačního řízení. Pro snadné vyřízení reklamace poškozené zásilky byste měli dodržet následující postup:

a) přesvědčte se, že balík nemá pomačkaný nebo potrhaný obal nebo že není jinak poškozen

b) pokud je vše v pořádku, podepište převzetí

c) pokud balík jeví jakékoliv známky poškození, je nutné sepsat přímo s řidičem přepravní společnosti protokol o škodě (řidič je povinen Vám vyhovět)

d) před řidičem balík otevřete a společně se přesvědčte, zda je zboží v pořádku

e) pokud je zboží poškozeno, zásilku nepřijímejte a sepište do protokolu o škodě, že zboží je poškozeno; poškození zásilky není možné reklamovat později než při převzetí

 

  1. Spotřební materiál

Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. baterie, žárovka), bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. Právo Kupujícího reklamovat zboží v záruční lhůtě tím není dotčeno, Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť nároky z vad se nevztahují na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním a nelze je tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží Kupující používá (nikoliv vlastní) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. Prodávající vždy v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením.

Výše uvedená obvyklá životnost je Prodávajícím vždy uvedena i u nabízeného zboží, v opačném případě není Prodávající oprávněn životnost výrobku uvést jako důvod pro zamítnutí reklamace.

 

  1. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1. 2. 2016 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Tento Reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovnách Prodávajícího nebo jako dokument na www.vcelarstvikoblizek.cz

 

Proč nakupovat u nás?

  • Široká nabídka produktů pro včelaře a včelích produktů
  • U skladových položek rychlé vyřízení

Výsledky vyšetření a certifikáty

 

     Facebook youtube

webmaster CORA 2015 - 2023, www.cora.cz