PARTNEŘI

zk4.png
380x203-1463386501-bez-nazvu.png
levybanner.pngAlgaTech.jpg
logoM1.jpg
holubi

detail_cannacura.png 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

Nákupní košík
Váš koš je prázdný.
Celkem s DPH:
0,00 Kč

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“)

 1. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Martin Kobliha, IČ: 715 84 722 (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je kupující dle níže uvedeného výkladu.

 

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Kupující Spotřebitel“).

 

Podnikatelem se rozumí ten, kdo vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Dále se podnikatelem rozumí také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se také považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Právní vztahy Prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi Prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy (dále jen „Kupující Podnikatel“ a společně také jako „Kupující“).

Kupující Podnikatel je při obchodním styku s Prodávajícím povinen uvést své identifikační číslo.

 

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Kupujícím Podnikatelem je i ten, kdo neuvedené při obchodním styku s Prodávajícím své identifikační číslo, ale fakticky při obchodování s Prodávájícím vykonává svou výdělečnou činnost dle živnostenského zákona nebo obdobným způsobem, ledaže prokáže opak.

 

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří „Reklamační řád“ a dokument "Dopravní podmínky", a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 

Kupující prohlašuje, že si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a jejím doručením Prodávajícímu (dále jen „Kupní smlouva“). Návrhem k uzavření Kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky Prodávající je povinen po přijetí objednávky potvrdit Kupujícímu přijetí objednávky na e-mail zadaný Kupujícím. Pokud je Kupující Spotřebitel musí v tomto e-mailu Prodávající zaslat v textové podobě znění Kupní smlouvy a znění těchto VOP. Vzniklou Kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod V. těchto VOP. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. Uzavřená Kupní smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně tří let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Kupující má právo do této smlouvy v sídle Prodávajícího nahlédnout. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Kupní smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na www.vcelarstvikoblizek.cz . Prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícímu.

 

 1. Řešení sporů

Smluvní strany, tj. Prodávající a Kupující Podnikatel se výslovně dohodly, že pro posuzování veškerých závazkových vztahů z Kupní smlouvy je rozhodné platného práva České republiky. V případě, že mezi smluvními stranami Kupní smlouvy bude uzavřena také rozhodčí smlouva, budou veškeré majetkové spory vzniklé z této Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, rozhodovány v rozhodčím řízení. V případě, že mezi smluvními stranami Kupní smlouvy rozhodčí smlouva uzavřena nebude, budou veškeré majetkové spory vzniklé z Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní rozhodovány před věcně a místně příslušným soudem České republiky.

 

V souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. j) občanského zákoníku má Kupující Spotřebitel právo obrátit se přímo na Prodávajícího s žádostí o mimosoudní vyřízení stížnosti na jednání Prodávajícího či jeho zaměstnanců. Mimo to má Kupující spotřebitel právo využít další právní prostředky mimosoudní ochrany svých práv a podávání stížností. Těmi jsou mediace podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, řízení podle zákona o ochraně spotřebitele před Českou obchodní inspekcí.

 

 1. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění Kupní smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí Prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí Prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané Kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Prodávajícího. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.vcelarstvikoblizek.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře) včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

 1. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod Prodávajícího je možné učinit 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Provozní doba kamenného obchodu je uvedena na webu www.vcelarstvikoblizek.cz v sekci „Kontakty.

 

 1. Ceny

Veškeré ceny jsou smluvní. V e-shopu Prodávajícího na webu www.vcelarstvikoblizek.cz jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující Spotřebitel pro získání zboží zaplatit, s výjimkou případných poplatků za dopravu, kterou Kupující zvolí dle nabízených variant. Speciálně označené zboží s výhodnější cenou (dále jen „Akční ceny“) platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou Prodávajícím. Akční ceny se mohou vztahovat pouze na český trh, proto se doporučuje ověřit cenu při objednávce zboží s Akční cenou.

 

 1. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující Spotřebitel má možnost se dotazem na Prodávajícího před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující Spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. U atypického zboží z dovozu si prodávající vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu do výše 100% ceny objednaného zboží.

 

Objednávky je možné provést (i) prostřednictvím internetového obchodu na www.vcelarstvikoblizek.cz (dále jen "E-shop"), (ii) elektronickou poštou na adrese objednavky@vcelarstvikoblizek.cz, (iii) osobně v kamenném obchodě, (iv) telefonicky na tel. čísle Prodávajícího.

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes internetový obchod.

 

Vzhledem k zákazu prodeje alkoholických nápojů mladistvým do 18ti let Kupující stvrzením objednávky, která obsahuje jako jednu z položek alkoholický nápoj, závazně potvrzuje, že splňuje podmínky dané zákonem a je starší 18ti let.

 

 1. Odstoupení od Kupní smlouvy

Kupující Spotřebitel má právo odstoupit od Kupní smlouvy (i) do 14 dnů od uzavření Kupní smlouvy bez udání důvodu, (ii) v případě převzetí zboží od zvoleného dopravce do 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Kupující Spotřebitel převezme zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy je Kupující spotřebitel o svém odstoupení povinen informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem) (dále jen „Odstoupení“). Kupující Spotřebitel je oprávněn použít přiložený vzorový formulář „Odstoupení od Kupní smlouvy“. Pro dodržení lhůty pro Odstoupení platí, že Odstoupení je odesláno před uplynutím příslušné lhůty. Prodávající obratem potvrdí přijetí Odstoupení. Kupující Spotřebitel je po odeslání Odstoupení povinen zakoupenou věc vrátit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo к Odstoupení. Zboží je možné předat v kamenném obchodě Prodávajícího. Náklady na dopravu vráceného zboží nese Kupující Spotřebitel.

Pokud Kupující Spotřebitel odstoupí od Kupní smlouvy, Prodávající vrátí veškeré platby za zakoupené zboží, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o Odstoupení od Kupní smlouvy. Prodávající vrátí i náklady na dopravu, a to konkrétně na dopravu pouze v ceně nejlevnějšího způsobu dodání bez ohledu na to, jakým způsobem bylo Kupujícímu Spotřebiteli zakoupené zboží původně doručeno. Pro vrácení plateb Prodávající využije stejný platební prostředek, který Kupující Spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak.

 

Kupující Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný к obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Formulář „Odstoupení od kupní smlouvy“ v souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku je nedílnou součástí těchto VOP jako jejich příloha a je k dispozici ke stažení na webu Prodávajícího.

 

Kromě případů, kdy je Odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Kupující spotřebitel odstoupit od smluv, a to v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku.

 

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky nebo jiné bonusy, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva Kupujícího spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Kupujícího.

 

Kupující Podnikatel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy pouze v případech stanovených v § 2001 občanského zákoníku. Při uzavření Kupní smlouvy, kde smluvní stranou je Kupující Podnikatel a Prodávající, má Prodávající právo odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že je patrné, že Prodávající nesplní povinnosti, k nimž se na základě uzavření Kupní smlouvy zavázal, a to zejména neuhradí-li včas zálohovou fakturu.


Prodávající je oprávněný odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu anebo vykonal tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy, anebo z důvodů vyšší moci, anebo když ani při vynaložení veškerého úsilí, které může být od něho spravedlivě požadováno, není schopný dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami anebo v ceně, která je uvedená v internetovém obchodě či bez udání důvodu. Prodávající je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat kupujícího a vrátit mu příp. uhrazenou kupní cenu za zboží dohodnutou v kupní smlouvě ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy převodem na účet určený kupujícím. Prodávající může od smlouvy odstoupit písemně, formou emailové pošty a pokud bude email Kupujícího nedostupný, může od smlovy Prodávající odstoupit i formou textové zprávy.

 

 1. Platební podmínky

Kupující je oprávněn zvolit z možností platby nabízených Prodávajícím, a to (i) platba v hotovosti při nákupu, (ii) platba předem bankovním převodem oproti vystavené zálohové faktuře, (iii) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od Kupujícího dopravce – kupující je povinen navíc uhradit tzv. dobírečné).

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí Kupujícím majetkem Prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího převzetím zboží. U atypického zboží z dovozu si Prodávající vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu do výše 100% ceny objednaného zboží.

 

 1. Dodací podmínky

O možnostech způsobu dopravy zboží a nákladech na dopravu zboží je Kupující informován před dokončením objednávky zboží a má možnost volby dle vlastního výběru. Pokud nejsou náklady na dopravu zboží výslovně zahrnuty v kupní ceně, platí cena dopravy dle vybraného způsobu a pokrývají náklady na dopravu zboží pouze na území České republiky. Náklady na dopravu do zahraničí jsou určeny dle ceníku mezinárodního dopravce zvoleného před potvrzením objednávky.

 

Náklady na balení zboží jsou zahrnuty v kupní ceně.

 

Kupující je oprávněn zboží převzít osobně v kamenné prodejně Prodávajícího. Kupující je povinen se dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

 

Zboží je možno Kupujícímu zaslat přepravní službou, např. PPL, GEIS, TopTrans nebo Českou poštou s.p..

 

Cena dopravy se řídí dle aktuálního ceníku dopravce v den objednávky a mohou se tedy mírně lišit od ceny uvedené na webu Prodávajícího.

 

Zboží je možno Kupujícímu zaslat do Slovenské republiky přepravní službou GEIS. Dopravce garantuje doručení zásilky do Slovenské republiky do 48 hodin od expedice. Cena dopravy se řídí dle aktuálního ceníku dopravce v den objednávky a mohou se tedy mírně lišit od ceny uvedené na webu Prodávajícího.

 

Kupující Podnikatel je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu se zaměstnancem dopravce stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s Kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od dopravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu dopravce.

Kupujícímu Spotřebiteli se doporučuje výše uvedený postup.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu objednavky@vcelarstvikoblizek.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s Kupní smlouvou.

Nepřevzetí expedované zásilky

Nepřevzetí expedované zásilky - Každá potvrzená objednávka je ze strany zákazníka závazná dle našich obchodních podmínek (OZ §544-545, zákon č. 40/1964 Sb). Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku či bez dobírky zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 1000,- Kč. Při nevyzvednutí zásilky, která obsahuje matku/matky, bude mimo nákladů účtována cena i za tento druh zboží.Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. 

 1. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí „Reklamačním řádem“ Prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy České republiky. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

 

 1. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou platné od 1. 2. 2016 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

 

Proč nakupovat u nás?

 • Široká nabídka produktů pro včelaře a včelích produktů
 • U skladových položek rychlé vyřízení

Výsledky vyšetření a certifikáty

 

     Facebook youtube

webmaster CORA 2015 - 2024, www.cora.cz