PARTNEŘI

zk4.png
380x203-1463386501-bez-nazvu.png
levybanner.pngAlgaTech.jpg
logoM1.jpg
holubi

detail_cannacura.png 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

Nákupní košík
Váš koš je prázdný.
Celkem s DPH:
0,00 Kč

Dotace 2018

typ   programové období 2017/18

   Dotace jsou určeny pro chovatele včel. Chovatelem včel je fyzická nebo právnická osoba, která je evidována jako chovatel včel u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., Hradišťko (dále jen „ČMSCH“). Přihláška do ústřední evidence ČMSCH je k dispozici ke stažení na www.cmsch.cz v záložce Ústřední evidence > Včely (Zde) nebo se lze obrátit na ČMSCH přímo.Chovatel je povinen každoročně nejpozději do 15. září nahlásit do evidence ČMSCH informace o počtu chovaných včelstev k datu 1. září

Včelařský rok   od 1. srpna 2017 do 31. července 2018
Doručení žádost ČSV    nejpozději do 15.5.2018 (doklady doručit nejpozději do 31.7.2018)
Technická pomoc

 

- omezení dotací na více stejných vzdělávacích
akcí pořádaných v jednom dnu na jednom místě –
nově dotace pouze na jednu vzdělávací akci pořádanou
v jednom dnu na jednom místě
- pořízení nových zařízení –
nově stanoven maximální možný příspěvek 
na jednotlivé pořízené zařízení, dotace na nádoby pro uskladnění medu ZRUŠENA, nově zařazena
dotace na konduktometr
- vedení nejvýše 2 včelařských kroužků
pro děti a mládež jedním vedoucím
- dotace na nástavkové úly ZRUŠENA
 Boj proti varroáze    Fond poskytuje dotaci ve výši 70 % skutečně vynaložených nákladů na preventivní, léčebné nebo desinfekční prostředky určené k ošetření všech včelstev chovaných na území ČR. Na základě přijatých objednávek léčiv a léčebných prostředků vystavuje výrobce/distributor léčiv faktury, na nichž je rozlišena dotovaná cena ve výši 30 % skutečné pořizovací ceny. Tuto dotovanou cenu hradí objednavatel. Dotace ve výši zbývajících 70 % ceny léčiv hradí Fond za chovatele přímo distributorovi léčiv, který si podává požadavek na Fond.

Aplikace aerosolu při prevenci nebo léčení varroázy. Dotace je určena osobám, které provádějí u chovatelů ošetření včelstev léčivy ve formě aerosolu.

Do seznamu léčiv a prostředků na a léčbu varroázy zařazen prostředek pro desinfekci v chovu včel BEE SAFE. 
 Racionalizace kočování včelstev    Chovatel, který hodlá získat dotaci na kočování včelstev, musí mít zaevidováno minimálně 20 včelstev k již k 1. září v příslušném včelařském roce. Nově stanoven max. možný příspěvek na jednotlivé zařízení
 Technická pomoc - vzdělávání    Dotace je určena organizátorům vzdělávacích akcí na úhradu nákladů spojených s jejich pořádáním. Dotace na dvoudenní semináře ZRUŠENA, výše dotace na jednotlivé vzdělávací akce ponechána (kurzy – 6000 Kč, přednáška pro chovatele – 3000 Kč, jednodenní seminář – 6000 Kč) (vždy nejméně 10 účastníků a délka min. 4 hodiny - u přednáčky 2h), včelařské kroužky v rozsahu nejméně 50 hodin (nejméně 5 účastníků) Pozor! Organizátorem vzdělávacích akcí může být fyzická nebo právnická osoba, která doloží živnostenské oprávnění (tj. živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku), na kterém musí být výslovně uvedeno oprávnění provádět vzdělávací činnost (např. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti).
 Technická pomoc zařízení    Skutečně vynaložené náklady na jednotlivá zařízení do výše stanoveného limitu uvedeného v příloze (viz dále), nejvýše však 100 000 Kč, s využitím koeficientu krácení v případě převisu požadavků, nejméně pak 20 000Kč, Dotace se stanovuje vždy z ceny skutečně doložených zařízení, která jsou pořízena a doručena prostřednictvím ČSV na Fond do 31. července.
 Racionalizace kočování včelstev    Skutečně vynaložené náklady na jednotlivá zařízení do výše stanoveného limitu uvedeného v příloze (viz dále), nejvýše však 150 000 Kč, s využitím koeficientu krácení v případě převisu požadavků. Dotace je určena chovatelům včel, pokud chovají nejméně 20 včelstev evidovaných v databázi ČMSCH ke dni 1. 9. 2017, a kteří kočují se včelstvy mimo trvalé stanoviště (viz § 6 odst. 2 nařízení vlády).
Obnova včelstev

 

nejméně 200 Kč na jednu prodanou včelí matku ze šlechtitelského chovu z uznaného šlechtitelského programu, krácení v případě převisu požadavků ZRUŠENO, NOVĚ - možnost navýšení dotace na včelí matky v případě nedočerpání alokovaných prostředků
Opatření bez uplatnění koeficientu krácení v případě převisu požadavkůKrácení neuplatňeno:
- boj proti varroáze,
- úhrada nákladů na rozbory medu,
- vedení včelařských kroužků mládeže (15 000 Kč, vedení max. 2 kroužků jedním vedoucím)
- dotace na včelí matky (nejméně 200 Kč)

 

 Seznam nových zařízení, na která lze poskytnout dotaci v rámci opatření technická pomoc Uvedená tabulka určuje maximální výši příspěvku, kterou lze na dané zařízení získat. Výše příspěvku je uvedena vč. DPH Celkový příspěvek pro jednoho chovatele může činit nejvýše 100 000 Kč. V případě převisu požadavků bude uplatněn koeficient krácení.

  Druhy nových zařízení Maximální výše odtace v Kč
1.

Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly - medomet)

a) ruční medomet nebo

b) medomet s elektrickým pohonem

 

15 000

30 000

2. Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho úpravu
do pastovité konzistence)
15 000
 
3. Odvíčkovací zařízení mechanické (stroj na odstranění voskových víček z medných plástů) 5 000 
4. Odvíčkovací zařízení elektrické (stroj na odstranění voskových víček z medných plástů) 30 000 
5. Nádoba umožňující temperaci, čištění (dekantaci) nebo míchání medu před plněním 6 000 
6. Nádoba určená k cezení medu (síto, cedník) 1 000 
7. Čerpadlo (přístroj určený na přečerpávání tekutého medu) 25 000 
8. Tepelná komora (zařízení s regulovanou teplotou sloužící ke zkapalnění medu) 10 000 
9. Plnička medu (zařízení sloužící k plnění medu do obalů) 10 000 
10. Zařízení pro chlazené sklady sloužící pro skladování medu a plástů (technologické vybavení prostoru zařízením umožňujícím regulaci teploty a vlhkosti) 40 000 
11. Refraktometr 1 000 
12. Zařízení pro získávání vosku (tavidla, vařáky na vosk, lis na mezistěny) 20 000 
13. Sluneční tavidlo nebo sáčky na vosk 2 000 
14. Zařízení pro získávání pylu 1 000 
15. Varroadna – nejvýše podle počtu registrovaných včelstev chovatele včel 500 
16. Jednoúčelový mechanický ometač včel 12 000 
17. Úlová váha s plošinou do 650 x 650 mm a váživostí do 200 kg s výjimkou váhy registrační 10 000
18. Konduktometr 1 000 

Pokud v době podání požadavku na ČSV (do 15. května) není chovateli známá skutečná cena zařízení, na které požaduje dotaci (chovatel si např. teprve hodlá zařízení pořídit), vyplní v požadavku v bodě 6. „Požaduji dotaci na pořízení nových zařízení“ pouze odhad ceny zařízení. Tento údaj uvedený na požadavku je považován za orientační až do doby, kdy chovatel nejpozději do 15. července

OPATŘENÍ RACIONALIZACE KOČOVÁNÍ

Seznam nových zařízení, na která lze poskytnout dotaci v rámci Opatření racionalizace kočování

Dotace je určena chovatelům včel, pokud chovají nejméně 20 včelstev evidovaných v databázi ČMSCH ke dni 1. 9. 2017, a kteří kočují se včelstvy mimo trvalé stanoviště (viz § 6 odst. 2 nařízení vlády).

Uvedená tabulka určuje maximální výši příspěvku, který lze na dané zařízení pro kočování získat. Výše příspěvku je uvedena vč. DPH. Celkový příspěvek pro jednoho chovatele může činit nejvýše 150 000 Kč. V případě převisu požadavků bude uplatněn koeficient krácení.

  Druhy nových kočovných zařízení Maximální výše dotace v Kč
1. Specializované nakládací zařízení (mechanické, hydraulické nebo elektrické zařízení ke zvedání jednotlivých úlů nebo palet s úly) 30 000
2. Specializovaný přívěs určený pro převoz včelstev způsobilý pro provoz na pozemních komunikacích 50 000
3. Paleta pro kočující včelstva (zařízení umožňující hromadný přesun a umístění úlů na kočovném stanovišti) 40 000

Další důležité změny v administraci včelařských dotací od roku 2018: 

1. Nově budou uplatňovány sankce v případě podvodu nebo hrubé nedbalosti při získání dotace. Součástí požadavku o dotaci bude samostatný závazek chovatele tuto sankci uhradit spolu s vrácením dotace.

2. Organizátoři vzdělávacích akcí budou předkládat plány vzdělávacích akcí, aby bylo možno provést kontrolu na místě ještě před výplatou dotace.

3. Velký význam nově kladen na včasné podání hlášení na ČMSCH o počtu včelstev chovaných k 1. září příslušného roku. Hlášení je nezbytné podat nejpozději do 15. září.

Zdroj: Státní zemědělský investiční fond, www.szif.cz

Proč nakupovat u nás?

  • Široká nabídka produktů pro včelaře a včelích produktů
  • U skladových položek rychlé vyřízení

Výsledky vyšetření a certifikáty

 

     Facebook youtube

webmaster CORA 2015 - 2019, www.cora.cz