PARTNEŘI

zk4.png
380x203-1463386501-bez-nazvu.png
levybanner.pngAlgaTech.jpg
logoM1.jpg
holubi

detail_cannacura.png 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

Nákupní košík
Váš koš je prázdný.
Celkem s DPH:
0,00 Kč

spolek pokrokových včelařů

přihláška

Pokud se chcete přihlásit do spolku, stačí si stáhnout přihlášku níže a zaslat nám ji na adresu:

Martin Kobliha
Kainarova 15
586 01 Jihlava

NEBO EMAIL:

objednavky@vcelarstvikoblizek.cz

prihlaska-spv.xlsx

Přidejte se do sdružení

 

Pokrokoví včelaři i na facebooku! Facebook 

SPOLEK POKROKOVÝCH VČELAŘŮ
motto (I BEZ CHEMIE TO JDE)

 

PROČ ZAKLÁDÁME SPOLEK?


K získávání informací o novinkách ve včelaření, které nejsou jen okopírované.

 

TENDROVÉ NÁKUPY:

v  hromadné nákupy cukru

v  hromadné výkupy a výměny vosku za mezistěny za zvýhodněné ceny

v  hromadné nákupy mezistěn

v  nákup včelařských potřeb za zvýhodněné ceny

v  prodej medu ve velkém za zvýhodněné ceny

v  společný vývoj a testování inovativních včelařských potřeb a metodik

v  snížení provozních nákladů

v  konec chemie ve včelách

v  konec bolševického přístupu ke včelaření


DEJME KONEC:

v  lživým informacím a pomluvám

v  zvýhodňování určitých lidí a prosazování nesmyslných nařízení


CO DÁLE ZÍSKÁTE:

v  pro členy 2x do roka přednášky na vybrané téma

v  návštěvy velkoprovozu jak v čechách, tak zahraničí

v  možnost dovzdělávání v rámci sdružení

 

PODMÍNKY:

v  vzájemná pomoc

 

Přihlášením nevznikají krom vzájemné pomoci žádné další povinnosti. Členství je bez členských příspěvků a člen může být registrován i kdekoliv jinde. V případě zájmu o přihlášení stačí vyplnit a zaslat přihlášku.

 

 


NÁVRH

Stanovy

Spolku pokrokových včelařů

Článek I.

Úvodní ustanovení

Název a charakteristika

 

1. Spolek pokrokových včelařů (dále jen SPV) je zapsaným spolkem.

 

2. Sdružuje na demokratických principech fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby:

 včelařské odborníky a učitelé včelařství zabývající se chovem včel a včelařstvím,

 včelařské kroužky a kluby, případně školy.

 

3. SPV se podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, považuje za hlavní spolek (dále jen spolek) a v souladu s ustanovením § 3045 citované zákoníku, hájí zájmy svých členů v souladu s právními předpisy.

 

Sídlo a působnost

 

1. Sídlo spolku: Kainarova 15, 586 01 JIHLAVA

2. Působnost spolku je Česká republika

3. Ustanovení o symbolech SPV upravuje vnitřní prováděcí předpis.

 

Článek II.

Předmět hlavní činnosti

 

1. Hlavním předmětem činnosti SPV a jeho posláním je sdružovat na dobrovolných a demokratických principech zájemce o chov včely medonosné a včelaření, zajišťovat a vytvářet předpoklady pro odborný a všestranný rozvoj jeho členů a včelařství, směřující k dosahování obecného blaha.

 

2.  SPV hájí veřejný zájem na ochraně přírody, krajiny a životního prostředí účastí ve správních řízeních týkajících se ochrany přírody a krajiny, řízení o posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí, řízení v rámci územního plánování a územního řízení, případně jiných řízení týkajících se ochrany životního prostředí,

 

3.  SPV naplňuje své poslání a cíle formou poskytování obecně prospěšných činností v oblasti chovu včel.

 

Těmito činnostmi se rozumí zejména:

a) ochrana včelstev a oboru včelařství jako kulturního dědictví a aktivní péče o toto dědictví.

b) propagování vztahu a lásky k přírodě, včelám a včelařství v České republice (dále jen ČR).

c) ochrana a smysluplná tvorba životního prostředí.

d) péče o odborný růst svých členů.

e) zajišťovat a organizovat pro členy chov kvalitních, genetických materiálů včelstev vhodných pro danou oblast.

f) zajišťování a pomoc členům při vybavování a organizaci jejich včelařských provozů.

g) zavádění nových pokrokových a vědeckých poznatků a výzkumu do včelařské praxe.

h) aktivní práce s dětmi a mládeži a se všemi zájemci o včelaření, školami všech typů.

i)  péče o zlepšování včelí pastvy.

j) aktivní spolupráce s orgány veterinární správy, výzkumnými a vědeckými institucemi při odhalování a zvládání včelích chorob a nákaz včel.

k) spolupráce se zemědělskými subjekty k zajištěníopylovací činnosti a ochrany včelstev před intoxikačními prostředky, jež se v zemědělství používají k zajištění produkce potravin.

l) aktivní spolupráce s orgány veřejné správy a to státní správy a místní samosprávy ve smyslu zákonů ČR a Evropské unie (dále jen EU) a potřeb členů SPV.

m) vytvářet podmínky pro vstup do zájmových sdružení, je-li to zájmem členů SPV.

n) spolupráce na základě rovnoprávnosti se všemi ostatními včelařskými spolky, organizacemi a dalšími subjekty.

s) předkládat návrhy, náměty a připomínky k veřejně –právním návrhům veřejné správy  a to orgánům statní správy a místní samosprávy dotýkající se oboru včelařství.

 

Článek III.

Členství, orgány, organizační struktura SPV

Člen, členství

 

1) Členství ve SPV je dobrovolné a nemůže být k němu nikdo nucen.

 

2) Člen a zajištění jeho potřeb a zájmů ve vazbě na zajištění obecného blaha, je hlavním stavebním kamenem SPV.

 

3) Členem se může stát každý občan, organizace, škola, instituce mající své sídlo nebo vztah k regionu a uznává poslání a stanovy SPV.

 

4) Členství vzniká podáním přihlášky ke vstupu a schválením výborem SPV. Podáním přihlášky prohlašuje člen, že se seznámil s těmito stanovami a zavazuje se jimi řídit. Současně člen uděluje SPV souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu nutném pro vedení evidence členů. SPV vede neveřejný seznam členů, v němž zaznamenává zejména kontaktní údaje členů a údaje o době trvání jejich členství. Na žádost bývalého člena vymaže veškeré kontaktní údaje vztahující se k jeho osobě, údaje o členství zůstávají zachovány. SPV při vedení evidence dbá práva na ochranu osobních údajů členů.

 

5) Členství musí být potvrzeno na nejbližší členské schůzi.

 

6) Členství zaniká vystoupením, přestoupením, úmrtím, zánikem (např.kroužku), vyloučením.

 

7) Při zániku členství nevzniká členovi nárok na podíl z majetku SPV.

 

Práva členů:

 

1) Být volen do orgánů SPV po dovršení 18 let věku podle volebního řádu.

2) Být kooptován do orgánu SPV s následným potvrzením členskou schůzi.

3) Volit orgány SPV dle volebního řádu.

4) Účastnit se členských schůzí s hlasem rozhodujícím.

5) Každý člen, požádá-li o to předem, může být přítomen jednání výboru SPV s hlasem poradním.

6) Účastnit se odborných, kulturních i společenských akcí pořádaných SPV.

7) Účastnit se odborných včelařských kurzů a získat certifikát o jeho absolvování pokud tento bude udělován.

8) Využívat všech výhod, které SPV svým členům nabízí.

9) Být účastníkem řízení v rámci SPV.

10) Obracet se s případnými návrhy, dotazy a připomínkami na výbor, členskou schůzi nebo valnou hromadu SPV.

 

Povinnosti člena:

1) Dodržovat právní předpisy ČR jakož i orgánů státní správy a místní samosprávy vztahující se ke  včelařství.

 

2) Dodržovat  stanovy, usnesení členské schůze, výboru SPV především v oblasti zootechniky, vzdělávání, organizace chovu a zdravotního stavu včelstev.

 

3) Vystupovat vůči třetím osobám ve shodě s posláním SPV.

 

4) Spolupracovat s ostatními členy, komisemi a výborem SPV především ve věcech zdravotního stavu, evidence a zootechniky včelstev a osobního vzdělávání.

 

 

Článek IV.

Orgány a organizační struktura SPV

 

Pro zabezpečení činnosti SPV jsou zřízené následující orgány:

1) členská schůze

2) výbor

3) předseda

4) kontrolní komise

Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.

 

Článek V.

Členská schůze SPV

 

1) je tvořena shromážděním všech členů spolku, je nejvyšším orgánem spolku, svolává ji výbor SPV podle potřeb, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31.prosinci ředchozího kalendářního roku, njpozději však do 31.10 každého kalendářního rok . Výbor SPV je povinen svolat ČS, požádá-li o to 1/3 členů SPV písemnou formou do rukou předsedy, jednatele nebo předsedy kontrolní komise (KK). Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do 30 dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

 

2) je schopná se usnášet, sejde-li se alespoň ½ členů spolku SPV.

 

3) v případě, kdy není přítomna ½ členů spolku je schůze usnášení schopná tehdy, sejde-li se po uplynutí 30 minut od zahájení ČS alespoň ¼ členů SPV.

 

4) svolání musí být členům oznámeno výborem SPV alespoň 14 dnů předem.

 

5) projednává a schvaluje návrhy a zprávy o činnosti výboru SPV.

 

6) je odvolacím orgánem v případě vyloučení člena SPV výborem SPV.

 

7) potvrzuje přijetí či vyloučení člena SPVK.

 

8) řídí předseda, místopředseda, příp. pověřený člen výboru SPV.

 

9) rozhoduje o výši členského příspěvku, nákupu a prodeji majetku SPV.

 

10) schvaluje včelařské odborníky v oblasti včelaření SPV.

 

Článek VI.

Výbor SPV

 

1) je statutárním orgánem SPV, řídí činnost spolku v souladu se stanovami a směrnicemi členské

schůze po celé své funkční období

2) je volen na volební členské schůzi SPV na 4 roky

3) volí po svém zvolení předsedu, místopředsedu, jednatele, pokladníka, kontrolora, případně další odborné referenty SPV

4) předseda se po zvolení stává členem výboru SPV

5) výbor hlasuje prostou většinou hlasů z přítomných členů SPV

6) je odpovědný členské schůzi SPV

7) je odpovědný za hospodaření s majetkem SPV

8) řídí činnost SPV mezi členskými schůzemi v souladu s posláním SPV

9) koordinuje a řídí činnost SPV nebo kroužků SPV

10) navrhuje ČS důvěrníky a členy komisí SPV

11) rozhoduje o přijetí člena SPV

12) vede evidenci členů SPV

13) podává návrh na vyloučení člena z SPV, k vyloučení člena je třeba vždy potvrzení členskou

schůzí SPV

14) rozhoduje o záležitostech SPV mezi členskými schůzemi s povinnosti podat o tom informaci členům emailem nebo na web stránkách spolku průběžně a projednat na nejbližší členské schůzi. Po schválení členskou schůzi uzavírá smlouvy o spolupráci, navrhuje případné příspěvky do společenských organizací, jako jsou např. různé včelařské asociace

15) navrhuje ČS nákupy majetku spojeného s činností a ve prospěch členů SPV

16) 1x ročně zpracovává a předkládá rozpočet SPV k projednání a schválení členské schůzi

17) navrhuje strukturu a výši členských příspěvků SPV

18) navrhuje SPV včelařské odborníky v oblasti včelaření

19) spolupracuje s veterinárními orgány státní správy a místní samosprávy

20) v oblasti vzdělávání spolupracuje a organizuje spolupráci se školami všech typů a jinými organizacemi

21) výbor SPV může pověřit dalšího člena výboru k zastupování v jiných včelařských organizacích. Toto pověření musí být potvrzeno členskou schůzí SPV

22) schůze SPV se koná nejméně 1x ročně, kterou svolává a řídí předseda nebo pověřený člen výboru SPV

23) schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň 1/3 členů SPV

24) neodkladné záležitosti, které přísluší řešit výboru, může vyřídit předseda spolu s jednatelem nebo místopředsedou s povinností podat o tom informaci na nejbližší členské schůzi SPV

25) v období nepřítomnosti předsedy nebo z pověření má tyto pravomoci místopředseda SPV

26) výbor je povinnen zabývat se náměty a podněty členů SPV a do 30 dnů od doručení takové písemnosti podat adresátovi písemnou odpověď s informacemi o řešení. Následně informovat ČS SPV o tomto podání a jeho řešení.

 

Článek VII.

Předseda SPV

 

1) je nejvyšším výkonným představitelem spolku a navenek za spolek jedná. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis vždy předseda a jeden další člen výboru. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

 

2) předseda je volen členskou schůzí ze zvolených členů výboru. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.

 

3) k výlučným kompetencím předsedy patří:

 

-vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání

-svolání a vedení schůzí výboru,

4) předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími výboru a členské schůze.

5) předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy.

 

Článek VIII.

Kontrolní komise SPV

 

1) Kontrolní komise má vždy lichý počet členů, max. 3 členy. Pokud SPV má méně jak 20 členů, tak volí ČS pouze 1 kontrolóra. Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze z řad členů spolku. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu. Předseda se zvolením stáva členem výboru SPV s hlasem rozhodujícím. Kontrolní komise se zodpovídá ze své činnosti členské schůzi.

 

2) Členství ostatních členů kontrolní komise není slučitelné s členstvím ve výboru SPV. Členem kontrolní komise nesmí být osoba blízká členům výboru SPV.

 

3) Úkolem kontrolní komise je kontrolovat činnost orgánů spolku a hospodaření spolku v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami, organizačními normami spolku a rozhodnutími členské schůze a výboru.

 

4) Kontrolu provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí nebo na podnět člena SPV kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření.

 

5)Při provádění kontrol je kontrolní komise povinna postupovat objektivně a nestranně. Zahájení a ukončení kontroly oznámí kontrolní komise předsedovi bez zbytečného prodlení.

 

6) Kontrolní komise je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku a dát přezkoumat roční závěrku nezávislým auditorem.

 

7) O výsledku kontroly předá kontrolní komise do 14 dnů předsedovi a následně členské schůzi písemnou zprávu. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou odpovědnost a návrh na opatření k nápravě.

 

8) Všichni členové, výbor spolku i zaměstnanci jsou povinni s kontrolní komisí v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost.

 

9) Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry kontrolní komise, mají právo připojit ke zprávě o výsledku kontroly své písemné vyjádření.

 

Článek IX.

Pobočné spolky

 

1) SPV může zřizovat pobočné spolky, které mohou mít právní subjektivitu.

 

2) Pobočné spolky rozvíjejí včelařskou činnost a ochranu přírody v souladu s účelem, posláním, cíli a předmětem činnosti SPV na definovaném území nebo v definované oblasti účelu, poslání, cíle a předmětu činnosti SPV. Území působnosti a oblast účelu, poslání, cíle a předmětu činnosti jsou uvedeny v registračním listě pobočného spolku, který je přílohou zápisu ve veřejném rejstříku.

 

3) O založení pobočného spolku rozhoduje výbor SPV na základě žádosti alespoň tří členů VS    MS. O zrušení či přeměně pobočného spolku rozhoduje výbor SPV na základě žádosti statutárního orgánu pobočného spolku nebo na základě vlastního rozhodnutí.

4) Má-li mít pobočný spolek právní subjektivitu, je to uvedeno v jeho registračním listě a zapsáno ve veřejném rejstříku. Takový pobočný spolek jedná v plném rozsahu svým jménem; SPV neručí za závazky pobočného spolku a pobočný spolek neručí za závazky SPV.

 

5) Má-li pobočný spolek právní subjektivitu, může se účastnit správních a jiných řízení týkajících se ochrany přírody a životního prostředí v regionu své působnosti, resp. oblasti účelu, poslání, cíle a předmětu činnosti.

 

6) Vznikem členství v kterémkoli pobočném spolku vzniká i členství v SPV. Člen SPV může být současně členem několika pobočných spolků. Zánikem členství vpobočném spolku nezaniká

členství v SPV; zánikem členství v SPV zaniká členství ve všech pobočných spolcích.

 

7) Nejvyšším orgánem pobočného spolku je členská schůze pobočného spolku. Členskou schůzi pobočného spolku svolává výbor pobočného spolku nejméně jedenkrát ročně. Výbor pobočného spolku je povinen svolat členskou schůzi do jednoho měsíce od předložení žádosti, požádá-li o to alespoň třetina členů pobočného spolku. Členská schůze pobočného spolku rozhoduje v obdobných záležitostech, jako členskáschůze SPV podle článku 5. Členská schůze pobočného spolku může upravit vnitřní fungování pobočného spolku dokumenty závaznými pro všechny jeho členy; tyto dokumenty nesmějí být vrozporu se stanovami SPV, jinak jsou neplatné.

 

8) Výbor pobočného spolku je nejvyšším orgánem pobočného spolku v období mezi členskými schůzemi. Výbor má nejméně tři členy, má obdobné složení a rozhoduje v obdobných záležitostech, jako výbor SPV podle článku 6.

 

9) Má-li pobočný spolek právní osobnost, jsou jeho statutárními zástupci osoby uvedené v registračním listě –předseda a případně další výborem pobočného spolku určený člen, z nichž každý může jednat jménem pobočného spolku samostatně.

 

10) Pobočný spolek předkládá jednou ročně výboru SPV zprávu o své činnosti. Opakované nepředložení zprávy o činnosti může být důvodem pro rozhodnutí o zrušení pobočného spolku.

 

11) Název pobočného spolku obsahuje i označení „pobočný spolek SPV“ nebo obdobný jednoznačný odkaz k identitě SPV

 

Článek X.

Majetek a hospodaření

 

1) Zdroje, ze kterých SPV uskutečňuje své hospodaření, jsou:

a) řádné a mimořádné příspěvky členů, jejich výši schvaluje na dané období VH nebo ČS.

b) výnosy z majetku, majetkových práv, kapitálových vkladů, úroků.

c) dotace poskytnuté orgány státu ČR a EU a místní samosprávy.

d) dary členů, fyzických osob i podnikatelských subjektů a ostatních společenských subjektů.

e) příjmy z činností při naplňování poslání SPV. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí služit k financování činností naplňujícícíh poslání a cíle spolku.

f) za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají o+-rgány spolku v rozsahu těchto stanov.

2) Finanční operace, převodní příkazy musí být vždy odsouhlaseny předsedou a alespoň jedním členem výboru SPV, který má podpisové právo.

 

Článek XI.

Zásady vnitřní demokracie SPV z.s.

.

1) Kumulace funkcí je nepřípustná u předsedy, místopředsedy, jednatele a pokladníka (např. předseda nemůže vykonávat funkci pokladníka, ale smí být chovatelským referentem).

2) Volební období je 4 roky.

3) Rozhodnutí výboru, ČS je platné, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů.

4) Včelařští důvěrníci pobočných spolků se mohou zúčastňovat schůzí výboru SPV kdykoliv o to požádají nebo jsou-li pozváni.

5) Člen SPV se může zúčastnit schůze výboru SPV vždy, požádá-li o to písemně předsedu SPV.

6) K podpisům smluv, roční účetní závěrky, daňového přiznání apod. je vždy třeba dvou podpisů

 

členů statutárního orgánu, přičemž jeden musí být buď předseda, místopředseda nebo jednatel SPV.

 

Článek XII.

Závěrečné ustanovení

 

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. Návrh stanov bude schválen na ustavující členské schůzi, dne …..............., účinnost nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně.

 

V Jihlavě, dne

 

 

…....................................... ….......................... ….................................

 předseda                              jednatel                místopředseda

 

Proč nakupovat u nás?

  • Široká nabídka produktů pro včelaře a včelích produktů
  • U skladových položek rychlé vyřízení

Výsledky vyšetření a certifikáty

 

     Facebook youtube

webmaster CORA 2015 - 2024, www.cora.cz